Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö: palvelujohtaja Anne Julin, p. 050 342 5037.

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisia päivähoitopalveluja.

Lapselle turvataan koko varhaiskasvatuksen ajan hänen kehitystasonsa mukainen hoito, huolenpito ja oppimisen edellytykset. Lapsen kasvupolku suunnitellaan yhteistyössä huoltajien ja varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Lapsen kasvu- ja oppimisympäristö on lapsilähtöinen.

Varhaiskasvatuspalveluja tarjotaan kirkonkylällä päiväkodissa entisellä Sinisellä koululla (Kappalaisenkuja 5) ja Hurissalossa perhepäivähoidossa. Päiväkodissa annetaan myös ilta- ja viikonloppuhoitoa vanhempien työn tai opiskelun vuoksi.

Päiväkodissa on kaksi ryhmää:

 • Pikkuset: alle 3-vuotiaat
 • Viikarit: 3-5-vuotiaat

 

YHTEYSTIEDOT

 • Käyntiosoite: Kappalaisenkuja 5, 52200 Puumala
 • Sähköposti: paivakoti(at)puumala.fi
 • Henkilökunnan sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)puumala.fi
 • Päiväkodin johtaja Pirkko Nousiainen, p. 050 466 5071
 • Alle 3-v ryhmä Pikkuset p. 050 421 0400
 • 3-5 v ryhmä Viikarit p. 040 823 0464
 • Kahvihuone/keittiö: p. 040 823 0463

 

Päiväkodin esite

 

OIKEUS VARHAISKASVATUKSEEN

 • lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka vielä eivät ole oppivelvollisuusikäisiä.
 • lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 t/vko ennen oppivelvollisuuden alkamista
 • varhaiskasvatusta on oikeus saada kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti
 • lapsella on lisäksi oikeus 20 tuntia/viikko laajempaan varhaiskasvatukseen siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista lapsen vanhemman tai muun huoltajan osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi
 • lapselle on kuitenkin järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista
 • vuorohoitoa on oikeus saada ainoastaan huoltajien työssäkäynnin vuoksi

 Hyvinvointilautakunta on päättänyt 30.5.2017 § 30, että

 • esioppilaille tarjotaan päivähoidon sijaan aamu- ja iltapäivätoimintaa. Mikäli esioppilas tarvitsee ilta- (klo 17.30 - 22.00) tai viikonloppuhoitoa, hoitomaksuna peritään hyvinvointilautakunnan 20.3.2017 § 17 päättämien perusteiden mukainen maksu
 • peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille tarjotaan päivähoitoa arkipäivisin klo 5.40 - 7.00 ja klo 16.30 - 17.30
 • peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille tarjotaan ilta- (klo 17.30 - 22.00) ja viikonloppuhoitoa, mikäli samanaikaisesti päivähoidossa on alle kouluikäisiä lapsia
 • peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilailta peritään päivähoidosta hyvinvointilautakunnan 20.3.2017 § 17 päättämien perusteiden mukainen maksu

 

Hakemus päivähoitoon

 

TAVOITTEET TOIMINTAKAUDELLE 2018 - 2019

1)      Vanhempien osallisuuden korostaminen

 • päivittäisen kanssakäymisen ja VASU-keskustelujen lisäksi vanhemmat mukaan esim. retkille ja teemapäiville.

2)      Ryhmien yhteistyön lisääminen

 • yhteiset lauluhetket
 • vierailut toiseen ryhmään 3-4 viikon välein
 • yhteiset ulkoilut
 • yhteiset retket: 2 x toimintakaudessa
 • juhlat
 • vastuuvuorot yhteisten toimintojen toteuttamisessa
 • seuraavan kuukauden yhteisten toimintojen aikataulutus joka kuukauden viimeisenä perjantaina

3)      Aamuisin ja iltapäivisin ryhmien yhdistyessä yhteisvastuullisuus lapsista

4)      Iltapäivän ulkoiluun panostaminen: lähdetään ulos viimeistään klo 15.30

5)      Asiantuntijoiden vierailut päiväkodilla: mm. pelastuslaitos, poliisi, roska-auto, kaivinkoneet yms., motoon tutustuminen, neuvola

6)      Hyvä päivä lapselle -aineiston käyttöönotto

7)      Toimimme lapsilähtöisesti, yksilöt huomioiden ja heitä kuunnellen sekä heidän toiveet ja ideat huomioiden!

 

TEEMAT TOIMINTAKAUDELLA 2018 – 2019

1)      Lapsen leikin kehittäminen: roolileikit, laululeikit, pitkäkestoinen leikki

2)      Kotikylä tutuksi

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021

 

VARHAISKASVATUSMAKSUISTA

Hyvinvointilautakunta on päättänyt 20.3.2017 § 17, että varhaiskasvatusmaksut määräytyvät 1.5.2017 alkaen seuraavasti:

1. Kaikki varhaiskasvatuksessa olevat lapset saavat varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa ilmaiseksi. Yli 20 tuntia viikossa olevasta varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti laskettu maksu läsnäolotuntien mukaisesti.

2. Lapsen varhaiskasvatusmaksun peruste lasketaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti.

 

Käytännössä tämä toteutetaan niin, että

 • jokaiselle kuukaudelle lasketaan maksimi varhaiskasvatustuntimäärä (ao. kuukauden arkipäivät x 8 tuntia),
 • lapsen varhaiskasvatusajat kirjataan tilattujen hoitoaikojen mukaan ja niistä lasketaan kuukausittainen tuntimäärä,
 • lapsen kuukausittaisesta kokonaistuntimäärästä vähennetään 20 tuntia viikossa (ao. kuukauden arkipäivät x 4 tuntia), jolloin saadaan lapsen varhaiskasvatustuntimäärä kuukaudessa,
 • lapsen varhaiskasvatusmaksun peruste lasketaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti ja siitä varhaiskasvatustunnin hinta,
 • lapsen varhaiskasvatusmaksu on kertyneet varhaiskasvatustunnit kerrottuna varhaiskasvatustunnin hinnalla.

 

TYYTYMÄTTÖMYYS VARHAISKASVATUSPALVELUUN

Varhaiskasvatuksen laatuun tai kohteluun tyytymättömän kannattaa ensisijaisesti keskustella päiväkodin johtajan tai palvelujohtajan kanssa. Mikäli asia ei selviä näin, voi tehdä kirjallisen muistutuksen.

Muistutusmenettely

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus päiväkodin johtajalle tai palvelujohtajalle.

Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti, joko vapaamuotoisella kirjeellä tai muistutuslomakkeella. Muistutuksessa selvitetään, kenestä asiakkaasta on kyse, mitä ja missä on tapahtunut sekä muistutuksen tekijän toivomukset/vaatimukset.

Muistutus lähetetään osoitteella Puumalan kunta, kirjaamo, Keskustie 14, 52200 Puumala. Kirjekuoreen merkitä: ”Muistutus varhaiskasvatuksesta”.

Muistutuslomake

Muistutus kirjataan ja käsitellään asianmukaisesti ja siihen annetaan kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on myös varhaiskasvatuksen osalta neuvoa asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä ja tiedottaa asiakkaan oikeuksista.

ESSOTEn esite sosiaali- ja potilasasiamiehestä

 

KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ

Puumalan kunnanvaltuusto on päättänyt, että Puumalan kunta ottaa käyttöön kotihoidontuen kuntalisän kokeiluluonteisesti ajalle 1.8.2018 - 31.7.2020 seuraavin periaattein:

 • Kuntalisää maksetaan niille perheille, jotka saavat Kelan kotihoidontuen hoitorahaa ja jotka hoitavat kotona vähintään yhtä alle 3-vuotiasta lasta.
 • Kuntalisän suuruus on 150 €/kk yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta, 100 €/kk/lapsi muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista ja 50 €/kk/lapsi perheen 3 - 5 -vuotiaista lapsista.
 • Perheen kaikki lapset hoidetaan kotona mutta perheen yli 3-vuotiaalla lapsella on oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen enintään 20 tuntia viikossa.
 • Perheen toisen aikuisen tulee olla työsuhteessa tai päätoimisena opiskelijana.
 • Kuntalisää maksetaan vuodeksi kerrallaan hakemuksesta.
 • Hakemus on jätettävä kuukauden 15. päivään mennessä ja se maksetaan hakemuksen jättöpäivästä seuraavan kuukauden alusta lukien.
 • Hakemukseen on liitettävä todistus vanhempainrahakauden päättymisestä (Kela) tai jäljennös äitiys- ja vanhempainrahakaudesta, kopio kotihoidon tuen päätöksestä (Kela), voimassa oleva verokortti etuutta varten, työnantajan todistus palkattomasta hoitovapaasta tai todistus oppilaitoksesta (poissaoleva opiskelija).
 • Lisää ei makseta takautuvasti eikä kuukautta lyhyemmältä ajalta.
 • Lisän maksu päättyy sen kuukauden loppuun mennessä, kun maksun perusteet poistuvat.
 • Kuntalisää ei myönnetä henkilölle, joka on kotona jonkin muun syyn vuoksi esim. työtön työnhakija, eläkkeellä, äitiys- ja vanhempainrahalla, sairauspäivärahalla, vuorotteluvapaalla, kotona toimiva yrittäjä, perhepäivähoitaja.

Kuntalisää haetaan erillisellä hakemuslomakkeella, jonka voi tulostaa alla olevasta linkistä tai jonka saa päiväkodilta ja kunnan asiointipisteestä.

Täytetty hakemus toimitetaan osoitteella Puumalan kunta/palvelujohtaja, Keskustie 14, 52200 Puumala tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@puumala.fi.

Muistathan hakea kuntalisää ajoissa!

Kuntalisähakemus