Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisia päivähoitopalveluja.

Lapselle turvataan koko varhaiskasvatuksen ajan hänen kehitystasonsa mukainen hoito, huolenpito ja oppimisen edellytykset. Lapsen kasvupolku suunnitellaan yhteistyössä huoltajien ja varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Lapsen kasvu- ja oppimisympäristö on lapsilähtöinen.

Varhaiskasvatuspalveluja tarjotaan kirkonkylällä päiväkodissa entisellä Sinisellä koululla (Kappalaisenkuja 5) ja Hurissalossa perhepäivähoidossa. Päiväkodissa annetaan myös ilta- ja viikonloppuhoitoa vanhempien työn tai opiskelun vuoksi.

Päiväkodissa on kolme ryhmää:

 • alle 3-vuotiaat, Pikkuset,
 • 3-4-vuotiaat Vilperit ja
 • 5-vuotiaat, Kotikolo.

 

YHTEYSTIEDOT

 • Käyntiosoite: Kappalaisenkuja 5, 52200 Puumala
 • Sähköposti: paivakoti(at)puumala.fi
 • Henkilökunnan sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)puumala.fi
 • Päiväkodin johtaja: palvelujohtaja Anne Julin, p. 050 342 5037
 • Pikkuset ja Vilperit: p. 050 421 0400
 • Kotikolo: p. 040 823 0464
 • Kahvihuone/keittiö: p. 040 823 0463

 

Päivähoidon esite

 

OIKEUS VARHAISKASVATUKSEEN

 • lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka vielä eivät ole oppivelvollisuusikäisiä.
 • lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 t/vko ennen oppivelvollisuuden alkamista
 • varhaiskasvatusta on oikeus saada kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti
 • lapsella on lisäksi oikeus 20 tuntia/viikko laajempaan varhaiskasvatukseen siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista lapsen vanhemman tai muun huoltajan osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi
 • lapselle on kuitenkin järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista
 • vuorohoitoa on oikeus saada ainoastaan huoltajien työssäkäynnin vuoksi

 Hyvinvointilautakunta on päättänyt 30.5.2017 § 30, että

 • esioppilaille tarjotaan päivähoidon sijaan aamu- ja iltapäivätoimintaa. Mikäli esioppilas tarvitsee ilta- (klo 17.30 - 22.00) tai viikonloppuhoitoa, hoitomaksuna peritään hyvinvointilautakunnan 20.3.2017 § 17 päättämien perusteiden mukainen maksu
 • peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille tarjotaan päivähoitoa arkipäivisin klo 5.40 - 7.00 ja klo 16.30 - 17.30
 • peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille tarjotaan ilta- (klo 17.30 - 22.00) ja viikonloppuhoitoa, mikäli samanaikaisesti päivähoidossa on alle kouluikäisiä lapsia
 • peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilailta peritään päivähoidosta hyvinvointilautakunnan 20.3.2017 § 17 päättämien perusteiden mukainen maksu

 

Hakemus päivähoitoon

 

TAVOITTEET TOIMINTAKAUDELLE 2017 - 2018
 • varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto, toteutus ja arviointi
 • varhaiskasvatuksen sisäisen yhteistyön sekä vanhempien, koulun (erityisesti esiopetus, 1. luokka sekä apip-toiminta) ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen

 

PAINOPISTEET TOIMINTAKAUDELLE 2017 – 2018

Tarjoamme lapsille riittävästi liikuntaa, ulkoilua, ohjattua ja vapaata leikkiä sekä musiikkia (laulua, soittimia).

Panostamme toiminnassamme kiireettömyyteen.

Toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä huoltajien kanssa ja henkilöstön kesken.

Lapsen osallisuus ja lapsen huomaaminen:

 • vaikuttamisen mahdollisuudet
 • omatoimisuuteen ohjaaminen
 • osallistaminen kehitystason mukaan
 • huomioimme lapsen omat kiinnostuksen kohteet
 • tarjoamme monipuolista toimintaa lapsen kehitystaso huomioiden
 • positiivinen pedagogiikka
 • kuunteleva aikuinen
 • aito, jatkuva vuorovaikutus
 • syli lapselle

       => luodaan arki yhdessä!

Turvallinen kasvu- ja kasvatusympäristö

 

TEEMAT TOIMINTAKAUDELLA 2017 – 2018

Suomen luonto

 • Suomi 100 syyskaudella 2017
 • kansanperinteet kevätkaudella 2018
 • retket: toiminta niiden pohjalta (leiponen, askartelu, laululeikit)
 • vuodenajat
 • eläimet ja kasvit
 • Saimaa

Työkasvatus osaksi arkipäivää

 • keväällä ja kesällä kasvien viljely, syksyllä purkaminen
 • lapset mukaan pöytien kattamiseen
 • lapset ottavat itse ruoan kehitystasonsa mukaan
 • lapset vievät ruokailuvälineet ja ruoat pois kehitystasonsa mukaan
 • omien sänkyjen petaaminen

 

VARHAISKASVATUSMAKSUISTA

Hyvinvointilautakunta on päättänyt 20.3.2017 § 17, että varhaiskasvatusmaksut määräytyvät 1.5.2017 alkaen seuraavasti:

1. Kaikki varhaiskasvatuksessa olevat lapset saavat varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa ilmaiseksi. Yli 20 tuntia viikossa olevasta varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti laskettu maksu läsnäolotuntien mukaisesti.

2. Lapsen varhaiskasvatusmaksun peruste lasketaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti.

 

Käytännössä tämä toteutetaan niin, että

 • jokaiselle kuukaudelle lasketaan maksimi varhaiskasvatustuntimäärä (ao. kuukauden arkipäivät x 8 tuntia),
 • lapsen varhaiskasvatusajat kirjataan tilattujen hoitoaikojen mukaan ja niistä lasketaan kuukausittainen tuntimäärä,
 • lapsen kuukausittaisesta kokonaistuntimäärästä vähennetään 20 tuntia viikossa (ao. kuukauden arkipäivät x 4 tuntia), jolloin saadaan lapsen varhaiskasvatustuntimäärä kuukaudessa,
 • lapsen varhaiskasvatusmaksun peruste lasketaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti ja siitä varhaiskasvatustunnin hinta,
 • lapsen varhaiskasvatusmaksu on kertyneet varhaiskasvatustunnit kerrottuna varhaiskasvatustunnin hinnalla.

 

KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ

Puumalan kunnanvaltuusto on päättänyt, että Puumalan kunta ottaa käyttöön kotihoidontuen kuntalisän kokeiluluonteisesti ajalle 1.8.2018 - 31.7.2020 seuraavin periaattein:

 • Kuntalisää maksetaan niille perheille, jotka saavat Kelan kotihoidontuen hoitorahaa ja jotka hoitavat kotona vähintään yhtä alle 3-vuotiasta lasta.
 • Kuntalisän suuruus on 150 €/kk yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta, 100 €/kk/lapsi muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista ja 50 €/kk/lapsi perheen 3 - 5 -vuotiaista lapsista.
 • Perheen kaikki lapset hoidetaan kotona mutta perheen yli 3-vuotiaalla lapsella on oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen enintään 20 tuntia viikossa.
 • Perheen toisen aikuisen tulee olla työsuhteessa tai päätoimisena opiskelijana.
 • Kuntalisää maksetaan vuodeksi kerrallaan hakemuksesta.
 • Hakemus on jätettävä kuukauden 15. päivään mennessä ja se maksetaan hakemuksen jättöpäivästä seuraavan kuukauden alusta lukien.
 • Hakemukseen on liitettävä todistus vanhempainrahakauden päättymisestä (Kela) tai jäljennös äitiys- ja vanhempainrahakaudesta, kopio kotihoidon tuen päätöksestä (Kela), voimassa oleva verokortti etuutta varten, työnantajan todistus palkattomasta hoitovapaasta tai todistus oppilaitoksesta (poissaoleva opiskelija).
 • Lisää ei makseta takautuvasti eikä kuukautta lyhyemmältä ajalta.
 • Lisän maksu päättyy sen kuukauden loppuun mennessä, kun maksun perusteet poistuvat.
 • Kuntalisää ei myönnetä henkilölle, joka on kotona jonkin muun syyn vuoksi esim. työtön työnhakija, eläkkeellä, äitiys- ja vanhempainrahalla, sairauspäivärahalla, vuorotteluvapaalla, kotona toimiva yrittäjä, perhepäivähoitaja.

Kuntalisää haetaan erillisellä hakemuslomakkeella, jonka voi tulostaa alla olevasta linkistä tai jonka saa päiväkodilta ja kunnan asiointipisteestä.

Täytetty hakemus toimitetaan osoitteella Puumalan kunta/palvelujohtaja, Keskustie 14, 52200 Puumala tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@puumala.fi.

Muistathan hakea kuntalisää ajoissa!

Kuntalisähakemus