Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Reitistöhanke


Puumalan kunta aloittaa reitistöhankkeen toteuttamisen elo-syyskuulla 2018. Hankkeen kesto on 1.8.2018-31.8.2019 ja sitä rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

 

Hankkeen tausta ja tarve

Puumalan kunnan alueella sijaitsee useita eri vaiheissa ja eri vuosina toteutettuja reittejä niin maalla kuin vesillä. Osa reiteistä on valmiita reittejä, joissa on tehty joko suulliset tai kirjalliset sopimukset maanomistajien kanssa, reiteillä on opasteet ja myös ylläpidosta on sovittu. Osalla reiteistä on puolestaan alustavat suunnitelmat olemassa, on tehty esiselvitys ja maanomistajien kanssa neuvoteltu, mutta reitin perustaminen tarvitsee ulkopuolista resurssia. Muutama reitti on suunnitteluvaiheessa.

Tarve hankkeelle on tullut paikallisten yhdistysten ja yritysten aloitteesta. Reittejä tulisi kehittää näkyväksi, yhtenäiseksi ja käyttäjälähtöiseksi kokonaisuudeksi, jota olisi helppo markkinoida paikallisille asukkaille, vapaa-ajan asukkaille sekä matkailijoille. Jo olemassa olevien reittien päivittäminen on tarpeen, jotta esim. Geopark-kohteet tulevat näkyviksi ja pystyisimme tulevaisuudessa markkinoimaan aluetta geopuistona. Hyvien ja käyttäjäystävällisten reittien avulla Puumalan matkailu voi nousta uudelle tasolle ja ympärivuotinen matkailu pääsee kehittymään.

Puumalan kunnassa on noin 2 200 asukasta ja 3 600 vapaa-ajan asuntoa. Kunnan vakituinen väestö on lähestulkoon maan iäkkäintä. Puumalan kunta haluaa panostaa mm. ikäihmisten omaehtoiseen liikkumiseen, mitä hyvin hoidetut reitistöt mahdollistavat. Tulevaisuuden reitistöt on syytä suunnitella monikäyttöiseksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että reitit palvelevat useita erityyppisiä kohderyhmiä, kuten omaehtoisesti liikkuvia asukkaita ja matkailijoita, mutta myös heitä, jotka tarvitsevat liikkumiseensa tukea. Tämän vuoksi ainakin yksi reiteistä tulisi olla esteetön. Esteetön reitti palvelee erinomaisesti myös esim. lapsiperheitä. Lapsiperheiden tukeminen on puolestaan yksi kuntastrategiamme viidestä painopisteestä.

Kuten UKK-instituutin tutkimus osoittaa, voidaan liikkumattomuuden hinta laskea koko maan tasolla miljardeissa. Monipuolinen ja monikäyttöinen reististö edistäisi eri-ikäisten ihmisten ja ryhmien - kuten koululaisten, retkiryhmien, liikuntarajoitteisten ja ikäihmisten - omaehtoista liikkumista.

Ilman suunnitelmallista reitistöjen kehittämistyötä reittien kunnostus ja rakentaminen jää yksittäisiksi toimiksi. Hankkeen tavoitteena on yhtenäisen pyöräily-, patikointi- ja melontareitistön kehittäminen, mikä liikuttaa matkailijoita, kuntalaisia ja vapaa-ajan asukkaita. Reitit ovat tärkeitä kannustimia niin paikallisten kuin ulkopaikkakuntalaisten terveyden edistämisessä liikunnan kautta. Reittejä tarvitaan Puumalassa mm. patikointiin, retkeilyyn, kiipeilyyn, pyöräilyyn, melomiseen, veneilyyn, matkailun oheispalveluiksi, retkiluisteluun, hiihtoon ja lumikenkäilyyn.

Reitistöjen kehittämistä aiotaan tehdä kaksivaiheisena kokonaisuutena, joista tämä hanke toteuttaa ensimmäistä osaa. Hankkeen käynnistyttyä ja reitistön rakentamiskustannusten selvittyä haemme yleishyödyllistä investointihanketta, jonka tarkoituksena on kunnostamis- ja perustamistoimenpiteiden suorittaminen.

Hanketta hallinnoi Puumalan kunta ja hanketta tekemään palkataan työntekijä sekä osa palveluista hankitaan ostopalveluna. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 43 200 euroa.

 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

  1. selvittää, missä tilassa Puumalan kunnan alueella olevat reitistöt ovat
  2. koota tiedot olemassa olevista reiteistä ja selvittää, millaiselle verkossa olevalle karttapohjalle/foorumille reitistöt ja niiden varrella olevat palvelut kannattaa koota
  3. verkkoalustan hankkiminen ja valmiiden reittien vieminen sinne
  4. neuvotella maanomistajien kanssa sopimuksista keskeneräisten reittien osalta
  5. selvittää uusien ehdotettavien reittien toteuttamismahdollisuudet maanomistajien kanssa sekä perustamiskustannukset   
  6. yhdistää Geopark-kohteet ja niihin liittyvä esittely olemassa oleviin ja suunniteltaviin reitistöihin
  7. selvittää yhden tai kahden talvipyöräilyyn soveltuvan reitin toteuttamismahdollisuudet ja perustamiskustannukset.
  8. ottaa kantaa reittien ylläpitoon tulevaisuudessa.

 

Vaiheistus

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan reitistöjen nykytilaa, niitä koskevia investointitarpeita, viestintää ja reittien ylläpitoa. Tässä vaiheessa käydään neuvottelut maanomistajien kanssa sekä tehdään sopimukset. Hyödynsaajina ja välittöminä kohderyhminä ovat reitistöjen kehittämisestä kiinnostuneet paikalliset toimijat: yrittäjät, paikallisyhteisöt, kuntalaiset, matkailijat ja vapaa-ajan asukkaat sekä kunta. Kaikkia edellä esitettyjä uusia reittejä ei ole mahdollista toteuttaa, joten investoinnit vaativat priorisointia.   

Hankkeen rinnalle on suunniteltu myöhemmin toteutettavaksi yleishyödyllinen investointihanke. Investointihankkeen haku tulee mahdolliseksi, kun tässä hankkeessa tehtävä reitistöjen priorisointi on tehty, reitistöjen laajempi viestintä suunniteltu ja reitistöjen tarvitseman infran rakentaminen kartoitettu. Hankkeiden kannattaa ajoittua kuitenkin osin samanaikaisesti.  

 

Tiedottaminen

Hankkeesta tiedotetaan paikallislehdessä, kunnan verkkosivuilla ja FB-sivuilla. Tiedotusyhteistyötä tehdään yhdistysten ja yrittäjien kanssa.

Hankkeen alkuvaiheen tiedotuksessa ja uusien suunniteltujen reittien osalta on huolehdittava viestinnästä etenkin maanomistajille väärinkäsitysten välttämiseksi. On korostettava sitä, että ensin käydään neuvottelut maanomistajien kanssa ennen kuin yhtäkään reittiä aletaan toteuttamaan. 

 

Lisätietoja:

Petri Kulha
projektipäällikkö
petri.kulha@puumala.fi
050 5936669


Niina Kuuva
vs. kunnanjohtaja
niina.kuuva@puumala.fi
050 375 8541