Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Kaavoitus

Kunnan tehtävänä on kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla edistää turvallisen, terveellisen, viihtyisän, toimivan ja taloudellisen elin- ja toimintaympäristön muodostumista. Suunnittelussa, lupamenettelyssä ja valvonnassa huomioidaan maanomistajan tarpeet, ympäristön kulttuuriarvot, luonnon monimuotoisuus ja ympäristönsuojelu.

Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että kaikki asiasta kiinnostuneet voivat seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Tiedottamisen lisäämiseksi kunta laatii asukkailleen kaavoituskatsauksen vähintään kerran vuodessa. Siinä selostetaan kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoitustoimen tarkoituksena on huolehtia asemakaavoitetun alueen riittävyydestä, kulttuuriympäristön vaalimisesta, rakennetun ympäristön suotuisasta kehityksestä sekä toimivan ja viihtyisän yhdyskuntaympäristön syntymisestä ja luoda edellytykset ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle kehitykselle.

Yleiskaavat ja kirkonkylän asemakaavat löydät karttapalvelustamme:

Puumalan karttapalvelu

Puumalan haja-asutusalueella on noin 50 ranta-asemakaavaa, joilla yleiskaava ei ole voimassa. Ota yhteyttä maankäyttöteknikkoon tai rakennusvalvontaan, kun tarvitset tietoa ranta-asemakaavoista.

Kaavoituskatsaus 2018

Kartta 2018

 

Yhteystiedot:
Puumalan kunta, Keskustie 14, 52200 Puumala

 

Kaavaehdotus nähtävillä 19.7. - 20.8.2018: Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan muutos kiinteistöllä Pitkäsaari 623-410-1-41.

 

Kuulutus

Kaavakartta                 Kaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma               Kaavaselostus

 

Puumalan itäosien yleiskaavan päivittämisen kaavaehdotus oli nähtävillä 6.4. - 11.5. 2018. Kunnanvaltuusto päättää hyväksymisestä syksyllä 2018.

Muutoskohteiden numerot kartalla                Muutoskohteiden luettelo kuvauksineen

A3-kaavakartat: Indeksikartta 1-9     Sisältää myös luonnosvaiheen vastineiden numeroinnin  

Kartta 1      Kartta 2     Kartta 3     Kartta 4     Kartta 5

Kartta 6      Kartta 7     Kartta 8     Kartta 9

A4-kartat kohteista, tilanne voimassa olevassa kaavassa ja mahdollisen kaavamuutoksen jälkeen:

Kohteet 1-18               Kohteet 19-25            Kohteet 56-64           Kohteet 77-90

Kaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus                  Mitoitustaulukko

Vastineet luonnosvaiheen mielipiteisiin

Luontoselvitys 1

Luontoselvitys 2

Luontoselvitys 3

Luontoselvitys 4

 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 28.8.2017 § 54 Haapaselän osayleiskaavan päivityksen. Kaava on lainvoimainen 12.10.2017.

Linkki valtuuston päätökseen ja liitteisiin

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 2.5.2017 § 15 Pistohiekan ranta-asemakaavaehdotuksen. Kaava on lainvoimainen 12.10.2017.

Linkki valtuuston päätökseen ja liitteisiin

ELY-keskuksen päätös maastoliikennenlain mukaisesta liikkumisrajoituksesta 20.4.2017

Valmisteluaineistoa:

Natura-arviointi

Luontoselvitys

Muinaisjäännösinventointi

Liikenneselvitys

  

 

Vireillä olevia kaavoja:

1. 

ILMOITUS HURISSALON JA RYHÄLÄN OSAYLEISKAAVOJEN PÄIVITYKSEN VIREILLE TULOSTA

Puumalan kunta päivittää Hurissalon ja Ryhälän osayleiskaavat. Kaavoituksen tavoitteet ja mitoitusperusteet ovat samat kuin alkuperäisissä kaavoissa. Rakennuspaikkojen määrä ei muutu. Viran puolesta tehtävien muutosten lisäksi maanomistajilla on mahdollisuus esittää muutostarpeita. Rakennuspaikkaa voidaan siirtää tai käyttötarkoitusta muuttaa, jos muutokselle on erityinen syy. Toteutuneista muutoksista voidaan periä maksu.

Maanomistajia pyydetään ottamaan yhteyttä kuntaan, jos kaavan muuttamiseen on tarvetta.  

Lisätietoja: maankäyttöteknikko Merja Tuomainen, puh. 040 723 0776, merja.tuomainen@puumala.fi