Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Kaavoitus

Kunnan tehtävänä on kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla edistää turvallisen, terveellisen, viihtyisän, toimivan ja taloudellisen elin- ja toimintaympäristön muodostumista. Suunnittelussa, lupamenettelyssä ja valvonnassa huomioidaan maanomistajan tarpeet, ympäristön kulttuuriarvot, luonnon monimuotoisuus ja ympäristönsuojelu.

Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että kaikki asiasta kiinnostuneet voivat seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Tiedottamisen lisäämiseksi kunta laatii asukkailleen kaavoituskatsauksen vähintään kerran vuodessa. Siinä selostetaan kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoitustoimen tarkoituksena on huolehtia asemakaavoitetun alueen riittävyydestä, kulttuuriympäristön vaalimisesta, rakennetun ympäristön suotuisasta kehityksestä sekä toimivan ja viihtyisän yhdyskuntaympäristön syntymisestä ja luoda edellytykset ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle kehitykselle.

Yleiskaavat ja kirkonkylän asemakaavat löydät karttapalvelustamme:

Puumalan karttapalvelu

Puumalan haja-asutusalueella on noin 50 ranta-asemakaavaa, joilla yleiskaava ei ole voimassa. Ota yhteyttä maanmittausteknikkoon tai rakennusvalvontaan, kun tarvitset tietoa ranta-asemakaavoista.

Kaavoituskatsaus 2017

Kartta 2017

 

Yhteystiedot:
Puumalan kunta, Keskustie 14, 52200 Puumala

 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 2.5.2017 § 15 Pistohiekan ranta-asemakaavaehdotuksen

 

Linkki valtuuston päätökseen ja liitteisiin

ELY-keskuksen päätös maastoliikennenlain mukaisesta liikkumisrajoituksesta 20.4.2017

 

Valmisteluaineistoa:

Natura-arviointi

Luontoselvitys

Muinaisjäännösinventointi

Liikenneselvitys

 

Vireillä olevia kaavoja:

1. Maantien muuttaminen kaduksi: Keskustie ja Vanha Puumalantie välillä KT62 - Vanhan Puumalantien risteys - Koskenseläntie risteys, nähtävillä 4.5. - 5.6.2017


Kuulutus

Kaavakartta

Kaavamääräykset

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

2. Haukkoniemen ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen kaavaehdotus on nähtävillä 24.5. - 26.6.2017


Kuulutus

Kaavakartta

Kaavamääräykset

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

 

Puumalan itäosien yleiskaavan päivittämisen kaavaluonnos on tulossa julkisesti nähtäville.