Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Lapsiystävällinen kunta -malli

19.6.2019

Lapsiystävällinen kunta -mallin konkreettinen toteuttaminen Puumalassa on aloitettu. Kunnanhallituksen nimeämä monialainen koordinaatioryhmä aloitti alkukartoituksen 12.6.2019. Tässä ensimmäisessä alkukartoituskokouksessa arvioitiin kymmenestä rakennuspalikasta kahden toteutumista Puumalassa.

Rakennuspalikka 1: Lapsen oikeudet tunnetaan

Jotta lapsen oikeudet toteutuisivat, lasten ja aikuisten on tunnettava ja ymmärrettävä ne. Tärkeimpänä tehtävänä on lapsen oikeuksien sopimuksesta tiedottaminen ja sen ymmärryksen jakaminen kaikille lasten ja nuorten parissa toimiville mutta myös vanhemmille, luottamushenkilöille, valmisteleville viranhaltijoille sekä suurelle yleisölle. Tiedottamisen on oltava suunnitelmallista ja jatkuvaa.

Lapsille suunnattu ihmisoikeuskasvatus vahvistaa toisten lasten, aikuisten ja heidän oikeuksiensa kunnioittamista sekä omien ja muiden oikeuksien puolustamista. Ihmisoikeuskasvatus on toteutettava kokemuksen, esimerkin ja harjoittelun kautta ja sen on myös oltava suunnitelmallista ja jatkuvaa.

Lapset ja nuoret tulee ottaa mukaan sekä miettimään tarkoituksenmukaisia toimintatapoja lapsen oikeuksista tiedottamiselle ja lapsen ihmisoikeuskasvatukselle että mukaan toteuttamaan näitä.

Tärkeät yhteistyötahot lapsiystävälliselle kunnalle ovat myös kansalaisyhteiskunnan toimijat, seurakunta ja media

Rakennuspalikka 2: Kaikki oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla

Syrjimättömyys on yksi lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteista. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki sopimuksessa tunnustetut oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Syrjimättömyyden toteutuminen edellyttää erilaisten ennakkoluulojen määrätietoista purkamista ja oikean tiedon jakamista sekä yhteisesti sovittuja toimintatapoja syrjinnän tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen.

Syrjinnän tunnistaminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää kuntaorganisaation sisällä systemaattista kouluttamista.

Erityisen tärkeää on, että syrjimättömyyden edistämisessä lähtökohtana ovat lasten ja nuorten omat kokemukset ja määrittelyt siitä, mitä syrjintä on ja miten se arjessa ilmenee.

Jatko

Syyskauden 2019 aikana koordinaatioryhmä arvioi kahdeksan muun rakennuspalikan toteutumista Puumalassa. Joihinkin rakennuspalikoihin sisältyy asioita, joiden toteutumista koordinaatioryhmä ei pysty arvioimaan. Näistä asioista koordinaatioryhmä tekee kyselyitä lapsille, nuorille ja perheille sekä tarvittaessa muille tahoille.

Tästä lähtee vielä lapsiystävällisemmän Puumalan kehittäminen yhdessä!